Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Οργανισμός Ανάκυκλος Περιβαλλοντική είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέτοχοι και μερίσματα. Τυχόν πλεονάσματα   που προκύπτουν από τα έσοδα, μετά τα έξοδα λειτουργίας του Οργανισμού και των δράσεών του, διατίθενται για προώθηση του κοινωνικού έργου και των στόχων του και χρηματοδότηση άλλων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Ανάκυκλου..

Ο Ανάκυκλος εργοδοτεί σήμερα 35 άτομα, εκ των οποίων οι πλείστοι ήταν άνεργοι Κύπριοι. Η εργοδότηση αυτών των ατόμων αποτελεί σημαντική προσφορά του Ανάκυκλου στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Όραμα του Ανάκυκλου είναι η συμβολή μέσα από την έρευνα, την οικονομική δραστηριότητα, την πρακτική και την κοινωνική παρέμβαση, στη δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και αειφόρου περιβάλλοντος.

Οι στόχοι μας:

 • Προστασία του περιβάλλοντος, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και διάδοση των ήπιων τεχνολογιών και της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική κ.λπ.).
 • Προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης και της επανάχρησης ανακυκλώσιμων υλικών για μείωση της παραγωγής απορριμάτων.
 • Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων
 • Προώθηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής γεωργίας και προστασία από την καλλιέργεια και διάδοση γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων.
 • Καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα για αντιμετώπιση της απειλής των κλιματικών αλλαγών.
 • Καταπολέμηση της ρύπανσης του εδάφους, του νερού, του αέρα, της ηχορύπανσης και των βλαβερών τους συνεπειών στην υγεία, το περιβάλλον και την καθημερινή ζωή των πολιτών.
 • Μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα, επέκταση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και προώθηση της πεζοπορίας και των φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών μέσων όπως του ποδηλάτου.
 • Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων στις πόλεις, των δασών, των παραλιών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. Διάδοση του φυσικού τρόπου ζωής και της φυσιολατρίας.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Διεξαγωγή ή/και ανάθεση ερευνών, μελετών και πειραματικών μεθόδων με αντικείμενο περιβαλλοντικά προβλήματα και την προώθηση των επιμέρους και των γενικών στόχων του Οργανισμού.
 • Διεξαγωγή ή/και ανάθεση ερευνών και μελετών με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση κτηρίων.
 • Προώθηση πράσινων και εναλλακτικών τεχνολογιών, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων. Κοινωνική παρέμβαση για νομοθετικές ρυθμίσεις και υιοθέτηση πολιτικής σε θέματα περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της  προώθησης του οράματος και των στόχων του Οργανισμού.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιβαλλοντικά θέματα, που αφορούν στη νομοθεσία, επιστημονικά και άλλα συναφή πεδία.
 • Συλλογή, διαχείριση και πώληση ανακυκλώσιμων υλικών, περιλαμβανομένης της επανάχρησης και της δωρεάν προσφοράς τους σε άτομα και ομάδες που τα έχουν ανάγκη. Λειτουργία συστήματος επιστροφής μέρους των εσόδων σε οργανισμούς που συνεργάζονται στην όλη διαδικασία.
 • Λειτουργία καταστημάτων πώλησης χρησιμοποιημένων ειδών ή/και χρηματοδότηση ή/και συμμετοχή στη λειτουργία τους.
 • Χρηματοδότηση, προώθηση αγοράς και εμπορία προϊόντων από βιοκαλλιέργειες, οργανικών και φυσικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης, όπως τροφίμων και αιθέριων ελαίων.
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και κοινωνική παρέμβαση για προώθηση του οράματος και των στόχων του Οργανισμού.
 • Διοργάνωση / χρηματοδότηση σεμιναρίων, εργαστηρίων, προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, εκθέσεων και εκδηλώσεων για θέματα περιβάλλοντος και συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις άλλων οργανισμών στην Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης, συλλογής ανακυκλώσιμων προϊόντων, εράνων, πολιτιστικών εκδηλώσεων  και άλλων παρόμοιων δράσεων για προώθηση των στόχων και της οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού.
 • Συμμετοχή ή/και χρηματοδότηση δράσεων όπως δενδροφυτεύσεων, δημιουργίας χώρων πρασίνου, μονοπατιών της φύσης, δημιουργίας και αποκατάστασης τοπίου.
 • Έκδοση, χρηματοδότηση και διάδοση συγγραμμάτων και βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, δελτίων τύπου, δημοσιεύσεων και άλλου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, καθώς και ταινιών.
 • Διοργάνωση εξορμήσεων μέσα από μονοπάτια της φύσης και άλλων φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα για το περιβάλλον, που χρηματοδοτούνται από το κράτους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς και οργανισμούς.
 • Συνεργασία με δήμους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακτιβιστές και άλλους οργανισμούς και εταιρίες στην Κύπρο και διεθνώς για προώθηση των στόχων του Οργανισμού.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745